ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

131

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

48

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 3 /2%
1.3. นร.21 - 40 10 /8%
1.4. นร.41 - 60 10 /8%
1.5. นร.61 - 80 10 /8%
1.6. นร.81 - 100 11 /8%
1.7. นร.101 - 120 4 /3%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

3

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

93

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

131

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

53

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,321

ห้องเรียน
8
ตาราง

25,254

นักเรียน
818
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,333

164
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

18,449

672
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,426

-10
ตาราง
นร.ม.ปลาย

46

-8
ตาราง

131

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
48
กลาง
75
ใหญ่
8
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

40.44

O-NET ป.6 2.17

สพฐ. 38.81

1.63

ประเทศ 41.33

-0.89

ตาราง

33.93

O-NET ม.3 -1.06

สพฐ. 34.69

-0.76

ประเทศ 34.45

-0.52

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 -45.12

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

78.89

RT ป.1 7.19

สพฐ. 78.78

0.11

ประเทศ 79.00

-0.11

ตาราง

1

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
0.00%
ตั้งแต่ 1 ตค.
0.00%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ51 /39%
ปฐมวัย - ม.ต้น41 /31%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ27 /21%
ประถมฯ - ม.ต้น11 /8%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 48 /37%
ขนาดกลาง 75 /57%
ขนาดใหญ่ 8 /6%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 48 /37%
ขนาดที่ 2 47 /36%
ขนาดที่ 3 19 /15%
ขนาดที่ 4 9 /7%
ขนาดที่ 5 8 /6%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565 (2,591 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (1,042 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 24 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 472 /45%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 20 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 70 /7%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 265 /25%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 135 /13%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 4 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 19 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 26 /2%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 5 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2565 (23 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 /96%
รับจ้างทั่วไป 1 /4%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • ดร.อุดมพร กันทะใจ
  • ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นางวิไลลักษณ์  ไทระยะ
  • นายกรวัฒน์  ชื่นเย็น
131 โรงเรียน

5 อำเภอ
แม่แตง

35 โรงเรียน

ตาราง
พร้าว

22 โรงเรียน

ตาราง
แม่ริม

21 โรงเรียน

ตาราง
สันทราย

29 โรงเรียน

ตาราง
สะเมิง

24 โรงเรียน

ตาราง

19 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่าย พร้าว 1

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย สันทราย 3

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย สันทราย 4

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย พร้าว 2

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย พร้าว 3

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย พร้าว 4

4 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย สันทราย 1

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่าย สันทราย 2

9 โรงเรียน

ตาราง
หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.2024.1.KAOPUNHOT